Tegese Basa Rinengga Yaiku

Tegese Basa Rinengga Yaiku. Fungsi utama basa rinengga adalah untuk menambah keindahan kalimat. Wayang iku minangka budaya kang adi luhung.

Ukara Sing Ngemu Basa Rinengga Yaiku Latihan Online
Ukara Sing Ngemu Basa Rinengga Yaiku Latihan Online from latihan-online.com

Jenise basa rinengga 1.tembung saroja. Jinise basa rinengga iku akeh banget. Lumrahe basa rinengga kuwi sing kerep digunakake ana ing karya sastra, antawacana ing upacara adat,

Utawa B Asa Rinengga Yaiku Karangan Kang Kalebu Susastra Rinacik Mawa Basa Kang Endah.

1.bocah kuwi duwe unggah ungguh, nanging dawa tangane. Tembung saroja, tembung entar, purwakanthi, bebasan, paribasan, saloka, lan sapanunggalane. Basa rinengga bisa ditrapake ana ing maneka warna ragam basa, gumantung karo kaperluane.

Hariwijaya, Nerangake Bilih Ki Hajar Dewantara Ngrumusake Pikiran Babagan Pendhidhikan Udakara Taun 1930 M.

Basa rinengga ngemu surasa kaedahan yaiku kaedahan basa. Jinise basa rinengga iku akeh banget. Unsur basa, utawa wujud basane wacan narasi arupa tembunge, ukarane, lan wangune paragraf.

Dasanama Yaiku Wong Siji Duwe Jeneng Nganti Sepuluh, Malah Kadhang Luwih,.

Basa kang endah ora ateges basa sing angel, sanadyan mesthi bae ya akeh basa endah kang angel disurasa tegese. Wayang iku minangka budaya kang adi luhung. Dening teges utawa makna sesanti ing ngarsa sung tuladha yaiku pemimpin kang manggon ana ing.

Lumrahe Basa Rinengga Kuwi Sing Kerep Digunakake Ana Ing Karya Sastra, Antawacana Ing Upacara Adat, Antawacana Wayang Lan Kethoprak, Sanadyan Ing Pasrawungan.

'basa rinengga iku ja basa kang dipatjaki, basa kang dipadjang, basa kang. Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liyane, banjur dadi basa sing endah lan nresepake ing ati. Wondene carane ngrengga basa nganti dadi basa rinengga utawa basa pacakan, basa bregasan yaiku :

Basa Artinya Bahasa Sedangkan Rinengga Artinya Yang Dihias.

Pancen tenan nek bisa dadi patuladhan wong saben dinane tansah sinau. Basa kang endah bisa dadi rerengganing (hiasan) basa. Basa rinengga teges wujud cakrik rupa dita candra astari 040515 tegese basa rinengga teges dipacaki endah dipajangpajang apik dipaesi nengsemak e digawe bregas bagus wujude basa rinengga lisan tuturan wujud pranatacara lan pambiwara sesorah.

Leave a Comment

Your email address will not be published.